Formand

Henrik Hjaltelin

Kasserer

Mikael Johansson

Medlem

Lone Frandsen (Færgelundens Motel)

Medlem

Michael Andreasen  (Superbrugsen)

Medlem

Lars Holde Olsen

Medlem

Jakob Vestergaard

Suppleant

Toni Van

Suppleant

Belinda Vestergaard

Revisor

Jesper Johansen

Revisor suppleant

Susanne Johansson (Revisor suppleant)

Hornsherred Vinklub

Vedtægter

Hornsherred Vinklub
Stiftet den 23-04-2014

Som medlem af Hornsherred Vinklub optages kvinder og mænd, der er fyldt 18 år.

Formål og virke
Det er klubbens formål, at give medlemmerne mulighed for at lære om vin fra alverdens vinområder.

Klubben har til formål, at give medlemmerne kendskab til, hvordan de mangeartede/forskellige drue sorter samt klima; spiller en afgørende rolle i vinproduktionen.

Vinklubbens aktiviteter vil omfatte smagninger, foredrag af både interne og eksterne foredragsholdere.

Klubbens arrangementer vil økonomisk hvile i sig selv.

Klubben udsender 4 nyhedsbreve pr. år i forbindelse med arrangementer.
Bestyrelsen træffer beslutning om hvilke arrangementer, der skal afvikles.

Bestyrelsen består af 6 Bestyrelsesmedlemmer:
. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 Bestyrelsesmedlemmer.
(2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 vælges i ulige år)
. Hornsherred Brugsforening udpeger hvert år
-1 Bestyrelsesmedlem
. Færgelundens Motel & Kursuscenter udpeger hvert år
-1 Bestyrelsesmedlem

Desuden vælger Generalforsamlingen hvert år
– 2 suppleanter; som kan deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret
– 1 revisor plus 1 revisorsuppleant; disse personer KAN/MÅ ikke være medlem af bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse
Foreningen ledes i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Alle tillidsposter gælder frem til næste ordinære generalforsamling; første gang April 2015.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens, eller ved dennes fravær næstformand eller kassererens stemme afgørende.

Der føres protokol på hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formand, næstformand eller kassereren er til stede, sammen med mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret og påtegnet af bestyrelsen og revisor.

Kasserer varetager bestyrelsens samlede regnskabs aflæggelse.
Bestyrelsen, Revisor og suppleanter oppebærer ikke honorar for deres arbejde.

De vil dog være fritaget for kontingent.

Hornsherred vinklubs højeste myndighed er generalforsamlingen.

Hornsherred vinklub ledes til dagligt af den valgte bestyrelse.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelsen sker senest 14 dage forinden, ved udsendelse af digitalt nyhedsbrev.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.

Al korrespondance foregår på mail.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formanden forelægger Bestyrelsens beretning
4. Kasserer forelægger årsregnskabet for 2xxx med revisors påtegninger; til godkendelse
5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse/godkendelse af kontingent
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Hornsherred Brugsforening samt Færgelundens Motel & kursuscenter udpeger internt hver 1 bestyrelsesmedlem
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
10. Eventuelt

Adgang og stemmeret har alle medlemmer af Hornsherred vinklub, som har betalt deres medlemskontingent.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, hvis ikke andet er aftalt.
Hornsherred vinklubs medlemmer, som er forhindrede i at være til stede, kan vælges/genvælges, hvis der foreligger dokumentation for villighed til valg.

Vedtægts ændringer kan alene ske på en generalforsamling og kræver almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden.

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Indkaldelses fristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

For personligt medlemskab af Hornsherred vinklub betales et årligt kontingent, hvilket pt. er 100,00 kr.

Kontingent indbetalt i 2014 er gældende for perioden fra 23. April 2014 til 31. December 2014.

Kontingentet følger regnskabsåret 1. januar til 31. december, med forfald 1 gang årligt.

Kontingentet betales 1. gang ved indmeldelse og derefter senest 31. januar det efterfølgende år.

Manglende betaling vil blive opfattet, som en udmeldelse af vinklubben.
Ved udmeldelse vil andelen af foreningens formue, ikke blive udbetalt.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen hvert år i December måned for det næste år; første gang December 2014, og er gældende indtil den endelige vedtagelse på den først kommende Ordinære Generalforsamling.

Der skal forventes brugerbetaling ved arrangementer, til dækning af udgifter.

Det påhviler kassereren
– at udarbejde et årligt driftsregnskab, ledsaget af en statusopgørelse
og efter anmodning fra formanden
– at forelægge en regnskabs oversigt, som direkte kan sammenholdes med indestående på klubbens bankkonto.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
I tilfælde af Hornsherreds vinklubs opløsning, skal foreningens midler helt og holdent tilfalde medlemmerne.

Enten ved vinkøb til alle eller ved et arrangement, hvor midlerne kan bruges på festlig vis.

Beslutningen herom vil blive taget på generalforsamlingen.

Nyhedsbrevet er klubbens organ som informerer medlemmerne om aktiviteter.

Hornsherred Brugsforening samt Færgelundens Motel & Kursuscenter er faste samarbejdspartner for vinklubben og vil bistå i forbindelse med kontakter ved indkøb af vin og invitation af foredragsholdere.

Klubbens aktiviteter m.m., kan findes på klubbens hjemmeside.

Vinklubben kommunikerer kun elektronisk på e-mail.

I forbindelse med Hornsherred Vinklubs specielle arrangementer, har klubbens medlemmer i en uge fortrinsret til køb af biletter, hvorefter evt. rest biletter kan sælges i Hornsherred Brugsforening, dog til en lidt højere pris til ikke medlemmer.

Hornsherred vinklub kan ifølge aftale benytte Færgelundens Motel & Kursuscenter lokaler uden beregning.

Medlemmerne hæfter KUN med det indskudte beløb.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 23. April 2014.

§1 Foreningens navn
Hornsherred Vinklub
Stiftet den 23-04-2014

Som medlem af Hornsherred Vinklub optages kvinder og mænd, der er fyldt 18 år.

Formål og virke
Det er klubbens formål, at give medlemmerne mulighed for at lære om vin fra alverdens vinområder.

Klubben har til formål, at give medlemmerne kendskab til, hvordan de mangeartede/forskellige drue sorter samt klima; spiller en afgørende rolle i vinproduktionen.

Vinklubbens aktiviteter vil omfatte smagninger, foredrag af både interne og eksterne foredragsholdere.

Klubbens arrangementer vil økonomisk hvile i sig selv.

Klubben udsender 4 nyhedsbreve pr. år i forbindelse med arrangementer.
Bestyrelsen træffer beslutning om hvilke arrangementer, der skal afvikles.

§ 2 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 6 Bestyrelsesmedlemmer:
. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 Bestyrelsesmedlemmer.
(2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 vælges i ulige år)
. Hornsherred Brugsforening udpeger hvert år
-1 Bestyrelsesmedlem
. Færgelundens Motel & Kursuscenter udpeger hvert år
-1 Bestyrelsesmedlem

Desuden vælger Generalforsamlingen hvert år
– 2 suppleanter; som kan deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret
– 1 revisor plus 1 revisorsuppleant; disse personer KAN/MÅ ikke være medlem af bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse
Foreningen ledes i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Alle tillidsposter gælder frem til næste ordinære generalforsamling; første gang April 2015.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens, eller ved dennes fravær næstformand eller kassererens stemme afgørende.

Der føres protokol på hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formand, næstformand eller kassereren er til stede, sammen med mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret og påtegnet af bestyrelsen og revisor.

Kasserer varetager bestyrelsens samlede regnskabs aflæggelse.
Bestyrelsen, Revisor og suppleanter oppebærer ikke honorar for deres arbejde.

De vil dog være fritaget for kontingent.

§ 3 Generalforsamling
Hornsherred vinklubs højeste myndighed er generalforsamlingen.

Hornsherred vinklub ledes til dagligt af den valgte bestyrelse.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelsen sker senest 14 dage forinden, ved udsendelse af digitalt nyhedsbrev.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.

Al korrespondance foregår på mail.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formanden forelægger Bestyrelsens beretning
4. Kasserer forelægger årsregnskabet for 2xxx med revisors påtegninger; til godkendelse
5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse/godkendelse af kontingent
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Hornsherred Brugsforening samt Færgelundens Motel & kursuscenter udpeger internt hver 1 bestyrelsesmedlem
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
10. Eventuelt

Adgang og stemmeret har alle medlemmer af Hornsherred vinklub, som har betalt deres medlemskontingent.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, hvis ikke andet er aftalt.
Hornsherred vinklubs medlemmer, som er forhindrede i at være til stede, kan vælges/genvælges, hvis der foreligger dokumentation for villighed til valg.

Vedtægts ændringer kan alene ske på en generalforsamling og kræver almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden.

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Indkaldelses fristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 5 Kontingent
For personligt medlemskab af Hornsherred vinklub betales et årligt kontingent, hvilket pt. er 100,00 kr.

Kontingent indbetalt i 2014 er gældende for perioden fra 23. April 2014 til 31. December 2014.

Kontingentet følger regnskabsåret 1. januar til 31. december, med forfald 1 gang årligt.

Kontingentet betales 1. gang ved indmeldelse og derefter senest 31. januar det efterfølgende år.

Manglende betaling vil blive opfattet, som en udmeldelse af vinklubben.
Ved udmeldelse vil andelen af foreningens formue, ikke blive udbetalt.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen hvert år i December måned for det næste år; første gang December 2014, og er gældende indtil den endelige vedtagelse på den først kommende Ordinære Generalforsamling.

Der skal forventes brugerbetaling ved arrangementer, til dækning af udgifter.

§ 6 Regnskab
Det påhviler kassereren
– at udarbejde et årligt driftsregnskab, ledsaget af en statusopgørelse
og efter anmodning fra formanden
– at forelægge en regnskabs oversigt, som direkte kan sammenholdes med indestående på klubbens bankkonto.

§ 7 Ophørs bestemmelser
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
I tilfælde af Hornsherreds vinklubs opløsning, skal foreningens midler helt og holdent tilfalde medlemmerne.

Enten ved vinkøb til alle eller ved et arrangement, hvor midlerne kan bruges på festlig vis.

Beslutningen herom vil blive taget på generalforsamlingen.

§ 8 Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet er klubbens organ som informerer medlemmerne om aktiviteter.

§ 9 Diverse
Hornsherred Brugsforening samt Færgelundens Motel & Kursuscenter er faste samarbejdspartner for vinklubben og vil bistå i forbindelse med kontakter ved indkøb af vin og invitation af foredragsholdere.

Klubbens aktiviteter m.m., kan findes på klubbens hjemmeside.

Vinklubben kommunikerer kun elektronisk på e-mail.

I forbindelse med Hornsherred Vinklubs specielle arrangementer, har klubbens medlemmer i en uge fortrinsret til køb af biletter, hvorefter evt. rest biletter kan sælges i Hornsherred Brugsforening, dog til en lidt højere pris til ikke medlemmer.

Hornsherred vinklub kan ifølge aftale benytte Færgelundens Motel & Kursuscenter lokaler uden beregning.

Medlemmerne hæfter KUN med det indskudte beløb.

§ 10 Vedtægternes godkendelse
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 23. April 2014.